Do you want this in English? Click here.


PAANO MAG-ENROLL NGAYONG SEMESTER

Ang enrollment ngayong semester ay isasagawa on-line. Ang mga kurso (subject) na ituturo ngayong semestre ay matatagpuan sa link na ito.

Para sa mga bagong studyante kabilang na ang mga nagsipag-lipat mula sa ibang pamantasan o paaralan

 • Ang inyong Student Portal ay una nang inihanda para sa inyo. Ipadala lamang ang inyong gagamitin na email address at ang inyong nais na Password para sa inyong portal, sa pamamagitan ng pag-liham gamit-gamit ang format na matatagpuan sa ibaba:

NAME: Juan Dela Cruz

EMAIL ADDRESS: [email protected]

USER SECRET WORD: Secret123

 • USER SECRET WORD ay dapat buuin ng walong (8) magkahalong titik at bilang. Ito ay hindi dapat ipaalam o ipahiram sa kahit kanino.
 • Ipadala ang inyong liham sa [email protected]

Para sa mga hindi bagong studyante

Paraan ng Advisement (ito ay hindi na dapat gawin ng mga bagong studyante)

 • Punan ng tama at kumpleto ang Advisement Form at ipadala ito bilang kalakip sa liham na ipapadala ninyo sa inyong mga Advisers. Maari kayong makipag-usap sa inyong mga adviser sa pamamagitan ng pagtutuon sa kanilang mga Facebook pages.

Paraan ng Assessment at Pag-babayad ng mga Matrikula at Miscellaneous Fees

 • Hayaang lumipas ang isang araw upang kumpleto at malinaw na mailagay ng mga adviser ang impormasyong kailangan sa pag-papayo, at wasto naman ang pag-tatasa ng Accounting Department para sa matrikula at miscellaneous fees na sisingilin at babayaran.
 • Ang lahat ng Assessment Form ay ipadadala sa inyong sari-sariling Student Portal. Gamit ang inyong mga username at password, pumasok sa Student Portal, i-download, at i-print ang inyong mga Assessment Form at ang kalakip na Order of Payment.
 • Magtungo sa On-line Appointment Schedule sa pamamagitan ng pag-click sa link na ito.
 • Punan ng tama at kumpleto ang impormasyon hihingiin tungkol sa araw at oras ng inyong pag-babayad.
 • Kunan ng larawan ang Schedule Ticket na malilikha pagkatapos punan ang On-line Appointment Scheduling.
 • Ipakita ang Schedule Ticket at Order of Payment sa kahera bago magbayad. Pinapapkiusapan ang pag-suot ng face mask upang kayo ay hindi mahawaan o makawaha ng sakit mula sa Corona 19 virus. Mangyari ring panatilihin ang akmang layo (3 metro) mula sa isa’t-isa.
 • Pagkatapos magbayad, inyong puntahan ang link na ito -> https://bit.ly/2AxB8eX upang maitala ng tama ang inyong ibinayad.
 • Tandaang hugasan ng mabuti and inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, pagkatapos magbayad.

Paraan ng Pag-rerehistro

 • Magtungo sa Student Portal gamit-gamit ang inyong mga username at password upang makita at mai-print ang inyong mga Registration Forms.

Paraan ng pag-lipat ng mga studyante sa ibang programa.

 • I-download ang Application for Shifting of Program sa link na ito:
 • Ipadala ang application form sa dekano ng kolehiyong kinabilbilangan ng studyante. Ilakip ang mga sumusunod sa application form:
  • True Copy of Grades (maaring hilingin ang dokumento sa on-line)
  • Photocopy of Transcript of Records
 • Maghintay ng liham sa pamamagitan ng email mula sa opisina ng University Registrar
 • Kapag ito ay sinang-ayunan, maari nang tumuloy sa Enrollment (Paraan ng Advisement)

Paraan ng pag-babalik aral ng mga lumiban

 • I-download ang Application to Return from Absence sa link na ito.
 • Punan ng tama at kumpleto ang form na ito at ipadala ito bilang kalakip sa inyong Kolehiyong kinabibilangan.
 • Maghintay ng liham sa pamamagitan ng email mula sa opisina ng University Registrar
 • I-download ang kalakip na form na may pagsang-ayon ng dekano ng kolehiyong iyong kinabibilangan. Ilakip ito sa Advisement Form na iyong ipadadala sa iyong adviser para sa Advisement (Paraan ng Advisement)

PAG-HINGI NG MGA DOKUMENTO

Upang mapagsilbihan kayo ng wasto at ng pinakamahusay habang sini-sigurado na kayo ay ligtas at nasa mabuting kalagayan, ang lahat ng pag-hiling ng mga dokumento ay isasagawa ng on-line.

CERTIFIED TRUE COPY (CTC) and CAV Endorsements

Pag-puno ng request form para sa mga dokumento

 • I-download ang request form dito.
 • Punan ng tama at kumpleto ang request form para sa mga dokumento.
 • Ipadala ang request form bilang attachment sa email na ipapadala sa [email protected]
 • Hintayin ang tugon mula sa University Registrar’s Office (patungkol sa mga karagdagang dokumentong kailangang ipasa) o mula sa Accounting Office (kung hindi napahintulutan ang hiling o patungkol sa halagang dapat bayaran).

Paraan ng pag-babayad

 • Pagkatapos malaman ang halagang babayaran, maaring punan ng kumpleto at tama, i-print, at gupitin sa apat ang naka kabit na Order of Payment sa request form na ibinalik ng Accounting Office.
 • Punan ng tama at kumpleto ang On-line Appointment Scheduling [i-click ito upang dumiretso sa application]. I-type ang araw at session na iyong pupuntahan sa pagbabayad at pag-papasa ng mga dokumentong nais na sertipikahan.
 • Kunan ng larawan ang Schedule Ticket na malilikha pagkatapos punan ang On-line Appointment Scheduling.
 • Ipakita ang Schedule Ticket at Order of Payment sa kahera bago magbayad. Pinapapkiusapan ang pag-suot ng face mask upang kayo ay hindi mahawaan o makawaha ng sakit mula sa Corona 19 virus. Mangyari ring panatilihin ang akmang layo (3 metro) mula sa isa’t-isa.
 • Pagkatapos magbayad, inyong puntahan ang link na ito -> https://bit.ly/2AxB8eX upang maitala ng tama ang inyong ibinayad.
 • Tandaang hugasan ng mabuti and inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, pagkatapos magbayad.

Paraan sa pagpasa ng mga dokumento

 • Ang mga dokumentong nais sertipikahan ay dapat isilid sa isang mahabang brown na envelope. Ang pagsesertipika ay hango sa mga orihinal na dokumento, kung kaya mahigpit na ibinibilin na isama o ipasa lamang ang ORIHINAL na dokumento. Kapag mapatunayan na ang mga ipinasang dokumento ay hindi ORIHINAL, agad na ihihinto ng Office of the University Registrar ang pag-sasaayos ng mga dokumento at isa-sauli sa inyo ang inyong mga ipinasa.
 • Lumikha ng isang Document Manifesto para sa inyong mga dokumento gamit ang template sa ibaba:

sample-document-manifesto

 • Gamitin ang Document Manifesto bilang pan-takip sa envelope na iyong ginamit.
 • Balutan ng malinaw na plastic ang malking brown na envelope na pinagsidlan ng mga dokumento iyong nais na ipasertipika.
 • Ihulog sa inilaang drop box na matatagpuan malapit sa pintuang-daan ng pamantasan ang mga dokumentong iyong ipapasa.

Paraan sa pagkuha ng mga dokumento

Ang mga dokumento ay maaring makuha sa pamamagitan ng:

 • Pag-kuha ng personal
 • Pag-papadala sa isang courier service tulad ng Lalamove

For pick-up

 • Ipaaalam ng opisina ng University Registrar sa mga studyante sa pamamagitan ng pagpapadala ng email kung ang kanilang mga hiniling na dokumento ay maari nang kunin.
 • Punan ng tama at kumpleto ang On-line Appointment Scheduling [i-click ang link na ito upang dumiretso sa application]
 • Kumpletuhin ang mga impormasyon na kailangan upang makuha ang hiniling na dokumento.
 • Kunan ng larawan sa pamamagitan ng smartphone o i-print ang Schedule Ticket na malilikha pagkatapos mapunan ang On-line Appointment Scheduling.
 • Ipakita ang Schedule Ticket sa tauhang namamahala sap ag-bibigay ng mga doukumentong hiniling.
 • Bilang pagtupad sa R.A. No. 10173 (DATA PRIVACY ACT OF 2012), ang mga kinatawan ng kukuha ng mga hiniling na dokumento ay dapat makapag-bigay ng liham ng pagpapahintulot, kasama ang orihinal na ID ng parehong studyante at kinatawan, bago makuha ang hiniling na dokumento.

Pag-papadala sa isang courier service tulad ng Lalamove

 • Pagkatapos na kumpletong maisaayos ang mga hiniling na dokumento, ang opisina ng University Registrar ay tatawag sa isang courier service na tulad ng Lalamove upang maipadala ang hiniling na dokumento. Siguraduhin lamang na tama ang tirahan at numero ng telepono ng pagpapadalhan ng hiniling na dokumento. Ito ay dapat na naipakita sa request form na unang napunan.
 • Ang tatanggap ang siyang magbabayad ng gastusin sa courier service.
OFFICIAL TRANSCRIPT OF RECORDS (OTR) and other documents

Pag-puno ng request form para sa mga dokumento

 • I-download ang request form dito.
 • Punan ng tama at kumpleto ang request form para sa mga dokumento.
 • Ipadala ang request form bilang attachment sa email na ipapadala sa [email protected]
 • Hintayin ang tugon mula sa University Registrar’s Office (patungkol sa mga karagdagang dokumentong kailangang ipasa) o mula sa Accounting Office (kung hindi napahintulutan ang hiling o patungkol sa halagang dapat bayaran).

Paraan ng pag-babayad

 • Pagkatapos malaman ang halagang babayaran, maaring punan ng kumpleto at tama, i-print, at gupitin sa apat ang naka kabit na Order of Payment sa request form na ibinalik ng Accounting Office.
 • Punan ng tama at kumpleto ang On-line Appointment Scheduling [i-click ito upang dumiretso sa application]. I-type ang araw at session na iyong pupuntahan sa pagbabayad.
 • Kunan ng larawan ang Schedule Ticket na malilikha pagkatapos punan ang On-line Appointment Scheduling.
 • Ipakita ang Schedule Ticket at Order of Payment sa kahera bago magbayad. Pinapapkiusapan ang pag-suot ng face mask upang kayo ay hindi mahawaan o makawaha ng sakit mula sa Corona 19 virus. Mangyari ring panatilihin ang akmang layo (3 metro) mula sa isa’t-isa.
 • Pagkatapos magbayad, inyong puntahan ang link na ito -> https://bit.ly/2AxB8eX upang maitala ng tama ang inyong ibinayad.
 • Tandaang hugasan ng mabuti and inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig, pagkatapos magbayad.

Paraan sa pagkuha ng mga dokumento

Ang mga dokumento ay maaring makuha sa pamamagitan ng:

 • Pag-kuha ng personal
 • Pag-papadala sa isang courier service tulad ng Lalamove

Pagkuha ng personal

 • Ipaaalam ng opisina ng University Registrar sa mga studyante sa pamamagitan ng pagpapadala ng email kung ang kanilang mga hiniling na dokumento ay maari nang kunin.
 • Punan ng tama at kumpleto ang On-line Appointment Scheduling [i-click ang link na ito upang dumiretso sa application]
 • Kumpletuhin ang mga impormasyon na kailangan upang makuha ang hiniling na dokumento.
 • Kunan ng larawan sa pamamagitan ng smartphone o i-print ang Schedule Ticket na malilikha pagkatapos mapunan ang On-line Appointment Scheduling.
 • Ipakita ang Schedule Ticket sa tauhang namamahala sap ag-bibigay ng mga doukumentong hiniling.
 • Bilang pagtupad sa R.A. No. 10173 (DATA PRIVACY ACT OF 2012), ang mga kinatawan ng kukuha ng mga hiniling na dokumento ay dapat makapag-bigay ng liham ng pagpapahintulot, kasama ang orihinal na ID ng parehong studyante at kinatawan, bago makuha ang hiniling na dokumento.

Pag-papadala sa isang courier service tulad ng Lalamove

 • Pagkatapos na kumpletong maisaayos ang mga hiniling na dokumento, ang opisina ng University Registrar ay tatawag sa isang courier service na tulad ng Lalamove upang maipadala ang hiniling na dokumento. Siguraduhin lamang na tama ang tirahan at numero ng telepono ng pagpapadalhan ng hiniling na dokumento. Ito ay dapat na naipakita sa request form na unang napunan.
 • Ang tatanggap ang siyang magbabayad ng gastusin sa courier service.