Pamantasan ng Lungsod ng Marikina

Aming ina minamahal at sinisinta

Karangalan sa dunong at kaalaman

Lugod na iingatan, ang dalisay mong pangalan

Sa tuwina’y gabay ka, kasama sa aming buhay

Disiplina at kahusayan: mabuting panlasa

Kami’y hinubog na

Pamantasan ng Lungsod ng Marikina

Ilaw kang tunay, sa karimmlan kaagapay

Luwalhati at pag-asa ng bayan

Sulong sa kaunlaran ‘yan ang diwa ng PLMar

Sulong sa kaunlaran ‘yan ang diwa ng PLMar

 

The PLMar hymn is sung in all ceremonial festivities of the university such as graduation, flag-raising ceremony, awarding, testimonials, and founding anniversary. The lyrics of the PLMar hymn was written by current university president, Dr. Erico M. Habijan and the music by Dr. Elsa L. Batalla, one of the former PLMar president.